دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | ساعت ۱۵:۲۵

آگهی مزایده جایگاه CNG_لرستان،کوهدشت

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG
  • شرایط مطابق اسناد مزایده
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری کوهدشت
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری کوهدشت
m