شرکت آریا صنعت بیستون
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | ساعت ۰۸:۴۹

آگهی مزایده جایگاه CNG_شهرداری بستان آباد

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG
  • شرایط تاریخ انتشار مرحله اول:نوبت اول 99/10/17 تاریخ انتشارز مرحله دوم:نوبت دوم 99/10/24
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری بستان آباد
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری بستان آباد
m