شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۱۵:۵۴

واگذاری امور عملیات و بهره برداری از جایگاه شرکتی دو منظوره CNG،LPG بیهقی

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG
  • شرایط
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد تهران
  • آدرس ارسال مدارک تهران
m