شرکت آریا صنعت بیستون
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | ساعت ۰۸:۴۷

آگهی مزایده عمومی_شهرداری شیراز

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG
  • شرایط نوبت اول:99/10/20 نوبت دوم:99/10/21
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری شیراز
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری شیراز
m