شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۸:۱۴

دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهاي ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت

m