شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۱۰

ابلاغ فهرست بها سال ۹۸

ابلاغ فهرست بهای خط تغذیه و کمربندی نفت و گاز سال ۹۸:

دانلود فایل : taghziye 98

بلاغ فهرست بهای گاز شهری سال ۹۸:

دانلود فایل : shahri98

ابلاغ فهرست بهای خط انتقال نفت و گاز سال ۹۸ :

دانلود فایل :  enteghal98

ابلاغ فهرست بهای نرخ عوامل نفت و گاز سال ۹۸ :

دنلود فایل : nerkh avamel98

ابلاغ فهرست بهای گازرسانی به صنایع نفت و گاز سال ۹۸ :

دانلود فایل : sanaye98

ابلاغ فهرست بهای ساختمانی نفت و گاز سال ۹۸ :

دانلود فایل : sakhtemani98

ابلاغ فهرست بهای تعمیرات نفت و گاز سال ۹۸ :

دنالود فایل : tamirat 98

 

m