شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۵:۳۰

استاندارد مخازن گاز -بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت مخازن فشار زیاد نصب شده بر روی خودروها به منظور ذخیره گاز طبیعی به عنوان سوخت

شماره استاندارد: ۹۴۲۶

موضوع: مخازن گاز -بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت مخازن فشار زیاد نصب شده بر روی خودروها به منظور ذخیره گاز طبیعی به عنوان سوخت

سال تصویب: ۱۳۹۳

دانلود فایل

 

m