شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۰۵

استاندارد خودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشردهCNGـ ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون مجموعه قطعات گازسوزCNG و الزامات نصب آن‌ها بر روي خودرو

شماره استاندارد: ۷۵۹۸

موضوع: خودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشردهCNG ـ ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون مجموعه قطعات گازسوزCNG و الزامات نصب آن‌ها بر روي خودرو

سال تصویب: ۱۳۹۶

دانلود فایل

m