شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۰:۰۹

اصلاح کیفیت C5Cut واحد الفین پتروشیمی جم

واحد الفین پتروشیمی جم با تولید اتیلن، پروپیلن، بنزن پرولیز، نفت کوره و ترکیبات چهارکربنه یکی از واحدهای بزرگ و فعال در این مجتمع صنعتی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و شهر عسلویه است.

به گفته مهندس مهدی سیف الهی، معاون مهندسی فرآیند، کنترل تولید و انرژی، بنزن پیرولیز به‌عنوان یکی از محصولات جانبی (Byproduct) این واحد که حدود ۳۰ تا ۳۸ تن در ساعت تولید می‌شود محصولی است که پس از تولید به شرکت پتروشیمی برزویه فرستاده‌شده تا مواد آروماتیک آن‌که شامل بنزن تولوئن و زایلن است استحصال شود. پس از فرآیند استحصال آروماتیک ها، باقیمانده این ماده که C5Cut نامیده می‌شود به‌عنوان خوراک به شرکت پتروشیمی جم بازمی‌گردد تا با خوراک‌های دیگر این شرکت ترکیب و وارد کوره‌های مایع الفین شرکت شود.

به گفته او، بیش از ۶۰% خوراک C5Cut که از شرکت برزویه تحویل گرفته می‌شود ترکیبات الفینیک هستند. بر اساس این طراحی‌ها، پس از ورود ترکیبات الفینیک به کوره‌های کراکینگ بیشتر مواد تبدیل به تار، کک یا نفت کوره می‌شوند که ارزش‌افزوده بسیار پایینی دارند. متخصصان بخش الفین شرکت برای ایجاد تغییر در این رویه یعنی حرکت از ترکیبات الفینیک به ترکیبات پاراالفینی و ایزوپارافینی و تولید محصولات باارزش افزوده بالا مانند اتیلن و پروپیلن دست به طراحی پروژه‌ای برای هیدروژناسیون ترکیبات الفینیک زدند.

مهندس سیف الهی در این زمینه افزود: راکتور ۶۸۱R- واحد الفین، تنها راکتور موجود در پتروشیمی جم، ترکیبات واردشده را به‌طور کامل هیدروژناسیون می‌کند اما به دلیل فشار بالا امکان ارسال C5Cut به‌صورت مستقیم به این راکتور وجود نداشت. این راکتور جهت هیدروژناسیون جریان C4cut تولیدی و سیر نمودن ترکیبات غیراشباع خوراک C4 برگشتی به کوره‌ها در نظر گرفته‌شده و بر اساس طراحی واحد الفین در شرایطی که واحد BD در سرویس نباشد میزان بوتادین ورودی به راکتور ۶۸۱R- حدود ۴۱% است. به‌این‌ترتیب با در سرویس قرار گرفتن واحد BD و پس از جداسازی ترکیب بوتادین، جریان رفینیت عاری از BD وارد راکتور مذکور شده تا پس از هیدروژناسیون سایر ترکیبات غیراشباع، خوراک C4 (که حاوی بیش از ۹۰% بوتان است) به سمت کوره‌های مایع برگردد. بر اساس این طرح، مسیر C5Cut به سمت تانک رفینیت واحد بوتادین تغییر داده شد تا از پمپ و تانک واحد BD به‌عنوان تجهیزات این واحد برای ارسال این خوراک همراه با رفینیت به راکتور ۶۸۱ و هیدروژناسیون استفاده شود.

لازم به ذکر است که هیدروژناسیون این خوراک سبب تبدیل ترکیبات الفینیک و دی الفینیک موجود به ترکیبات پارافینیک و ایزوپارافینیک می‌گردد که انجام این طرح با افزایش بهره‌وری و تولید محصولات باارزش افزوده بالا در واحد الفین همراه است. از سوی دیگر، کاهش این ترکیبات با کاهش تشکیل کک در کوره‌ها و بهبود شرایط عملیاتی و زمان کارکرد کوره‌ها همراه است. در طراحی‌های اولیه از نرم‌افزار SPYRO استفاده شده است که بر اساس این نرم‌افزار درصورتی‌که ۷ تن خوراک C5Cut به‌صورت کامل هیدروژناسیون شود بالغ‌بر ۵ هزار تن تولید اتیلن و ۲۵۰۰ تن تولید پروپیلن در سال افزایش پیدا می‌کند.

m