شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۰۴:۱۴

ترکیب مصرف انرژی در آمریکا در سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که نفت همچنان الزامی و با سهم %۳۵ در رتبه اول قرار دارد

گاز طبیعی با سهم %۳۴ در رتبه دوم ، زغالسنگ %۱۰ سوم و انرژی هسته ای با سهم %۹ در رتبه چهارم می باشد.

m