شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۰۱

آگهی مزایده شهرداری سر پل ذهاب

  • برگزاری مزایده واگذای بهره برداری از جایگاه CNG سر پل ذهاب با برآورد ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  • شرایط گواهی امضای الکترونیکی (توکن)
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۱۸۹۵۰۰۶ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴/۳۰
  • تاریخ دریافت اسناد از ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ الی ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۸
  • آدرس خرید اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • آدرس ارسال مدارک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
m