شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۰۹:۲۳

آگهی مزایده شهرداری چناران

  • برگزاری مزایده واگذاری مجموعه جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی CNG خود واقع در حاشیه جاده آسیایی به صورت اجاره با برآورد اولیه ماهیانه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شهرداری چناران
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ تا پایان وقت اداری
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد چناران ابتدای بلوار طالقانی ساختمان شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m