شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۱۰:۰۵

آگهی مزایده شهرداری هادیشهر

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری با کلیه تجهیزات و لوازم موجود در شهرداری هادیشهر
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب سپرده شماره ۳۱۰۰۰۰۲۹۲۸۰۰۰ بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک ظرف مهلت ۱۰ روز کاری از تاریخ انتشار
  • تاریخ دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد امور قراردادهای شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m