شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۵۰

مزایده شهرداری ربط

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری ربط - استان آذربایجان غربی
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m