شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۰۱:۲۷

مزایده شهرداری ابهر

  • برگزاری مزایده واگذاری امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG واقع در ۱- ابهر (ابتدای جاده قیدار) - ۲- شناط (بلوار شهید بهشتی) برای مدت یکسال به صورت اجاره - زنجان
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲۵۵.۴۵۰.۰۰۰ ریال
  • تاریخ ارسال مدارک تا ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ الی ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
  • آدرس خرید اسناد امور قراردادهای شهرداری ابهر
  • آدرس ارسال مدارک واحد حراست شهرداری
m