شرکت آریا صنعت بیستون
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۲۰:۰۶

مزایده شهرداری آمل

  • برگزاری مزایده جایگاه سوخت CNG شماره یک واقع در آمل، خیابان راه و ترابری با قیمت پایه کارشناسی اجاره به ازاء هر ماه ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ـ شهرداری آمل - مازندران
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد به حساب سیبا ۰۲۲۰۶۶۸۹۸۲۰۰۰ بنام شهرداری آمل
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
  • تاریخ دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۵ روز
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۴.۳۰
  • آدرس خرید اسناد محل اداره قراردادهای شهرداری آمل
  • آدرس ارسال مدارک
m