شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۴:۲۱

مزایده شهرداری قیدار

  • برگزاری مزایده واگذاری اداره امور، بهره برداری، نگهداشت، نگهداری فنی و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات دو جایگاه CNG متعلق به خود به مدت یک سال به بخش خصوصی - زنجان
  • شرایط مجوز بهره برداری
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۷۰۴۰۰۳ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴/۱۵
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ الی ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰
  • آدرس خرید اسناد واحد امور قراردادها
  • آدرس ارسال مدارک شهر قیدار، شهرداری قیدار اداره حراست
m