شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۳۰

مزایده شهرداری الیگودرز

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه عرضه سوخت CNG شهرداری واقع در میدان رهبری با برآورد ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ - لرستان
  • شرایط تایید شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی و دارای مجوز از دستگاه های ذیربط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۰۱۰۶۰۸۰۹۷۵۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز رسید
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
  • آدرس خرید اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • آدرس ارسال مدارک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
m