شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۲۱:۵۵

مزایده شهرداری مریوان

  • برگزاری مزایده واگذاری سه جایگاه های cng سطح شهر (کلین کبود، کردستان و گلها) به صوبت اجاره ای به مدت یک سال - کردستان
  • شرایط گواهی امضای الکترونیکی
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۹ صبح الی ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۱۳ ظهر
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰ صبح
  • آدرس خرید اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
  • آدرس ارسال مدارک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
m