شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۱۴:۴۱

مزایده شهرداری هرسین

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه CNG تک منظوره خود واقع در شهر هرسین انتهای بلوار سپاه پاسداران میدان ولی عصر (عج) جنب ترمینال مسافربری هرسین، نورآباد به مدت یک سال شمسی - کرمانشاه
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱.۴۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال
  • تاریخ ارسال مدارک ده روز اداری (کاری) از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
  • تاریخ دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا ۴ روز اداری (کاری) پس از انتشار آگهی نوبت دوم
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد امور قراردادهای شهرداری هرسین
  • آدرس ارسال مدارک
m