شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۰۷:۲۱

مزایده شهرداری خمینی شهر

  • برگزاری مزایده اجاره جایگاه CNG عماد سیادت بمدت یکسال با مبلغ پایه ماهیانه ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - اصفهان
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • تاریخ ارسال مدارک پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ده صبح ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
  • آدرس خرید اسناد امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
m