شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۱۵:۰۶

مزایده جایگاه CNG شهرداری اقلید

  • برگزاری واگذاری امور بهره برادری از جایگاه CNG
  • شرایط سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 630/000/000 ریال و سایر شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد .
  • مبالغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه 350/000/000 ریال
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد 10 روز از تاریخ انتشار
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری اقلید فارس
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری اقلید فارس
m