شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | ساعت ۱۷:۳۵

آگهی واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG سرپل ذهاب

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG
  • شرایط شهرداری سر پل ذهاب
  • مبالغ شهرداری سر پل ذهاب
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری سر پل ذهاب
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری سر پل ذهاب
m