شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۱۹:۵۲

آگهی مزایده شهرداری بجنورد

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری، حفظ و نگهداری از جایگاه های پمپ گاز cng واقع در تخته ارکان و ضلع جنوبی ترمینال مسافربری و شهرک حکمت به صورت اجاره ماهیانه درصدی
  • شرایط مجوز از شرکت نفت
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
  • تاریخ دریافت اسناد تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد امو پیمان و یا پرتال شهرداری بجنورد
  • آدرس ارسال مدارک
m