شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۲۴

آگهی مزایده حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

  • برگزاری مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه CNG آزادگان واقع در بلوار آزادگان جنب پارکینگ کامیونداران
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد قیمت پایه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب شماره ۰۱۱۲۲۱۶۶۶۶۰۰۱ به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ تا آخر وقت اداری
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵
  • آدرس خرید اسناد امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر بلوار جمهوری اسلامی مجموه اداری انقلاب
  • آدرس ارسال مدارک حراست شهرداری شاهین شهر
m