شرکت آریا صنعت بیستون
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | ساعت ۰۹:۰۱

آگهی تجدید مزایده جایگاه CNG_بجنورد

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_شهرداری
  • شرایط مطابق اسناد مزایده
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری بجنورد
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری بجنورد
m