شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۸:۵۴

مزایده شهرداری نیشابور

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه cng واقع در بلوار شهید سرایانی کفکدک - برند کوانگشین برای مدت ۲ سال با پایه ماهیانه ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک پایان وقت اداری 1398/07/14
  • تاریخ دریافت اسناد تا 1398/07/12
  • تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح 1398/07/15
  • آدرس خرید اسناد سایت - امور حقوقی و قراردادهای شهرداری نیشابور
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m