شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۵:۰۱

آگهی مزایده شهرداری چمستان

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی خود در شهرداری چمستان
  • شرایط گواهی صلاحیت انجام کار
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m