شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۸:۳۲

آگهی مزایده شهرداری میاندوآب

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه توزیع CNG هادی واقع در ابتدای کوی رابری
  • شرایط دریافت گواهی امضای الکترونیکی
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک تا ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳/۳۰
  • تاریخ دریافت اسناد ز ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا آخر وقت اداری ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵
  • آدرس خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - واحد امور قرارداد شهرداری میاندوآب
  • آدرس ارسال مدارک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
m