شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۸:۵۱

آگهی مزایده شهرداری پل سفید

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری و انجام کلیه امورات جایگاه گاز طبیعی فشرده cng این شهرداری واقع در پل سفید
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۵۲۴۷۸۷۲۲/۹۰ نزد بانک ملت شعبه پل سفید
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۰ روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد
  • تاریخ دریافت اسناد سه روز پس از درج آگهی نوبت دوم
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک
m