شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۰۱:۵۶

آگهی مزایده شهرداری روانسر

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری روانسر
  • شرایط ضمانت نامه بانکی یا سپرده شرکت در مزایده - اساسنامه شرکت مجوز بهره برداری و گواهی نامه تایید صلاحیت
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا به حساب ۰۱۰۵۴۳۳۸۹۰۰۰۱ بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری روانسر
m