شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۲۰:۲۷

مزایده شهرداری میاندوآب

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه توزیع CNG هادی واقع در ابتدای کوی رابری - استان آذربایجان غربی
  • شرایط دریافت گواهی امضای الکترونیکی
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ یال واریز به حساب ۱۲۲۰۴۳۲۰۳۰۲۰۳۰۲ بانک انصار / سپرده شركت در مناقصه ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ورایز به حساب ۱۲۲۰۴۳۲۰۳۰۲۰۳۰۱ بانک انصار و یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک تا ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳/۳۰
  • تاریخ دریافت اسناد از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا آخر وقت اداری ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵
  • آدرس خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - واحد امور قرارداد شهرداری میاندوآب
  • آدرس ارسال مدارک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
m