مرجع تخصصی صنعت سی ان جی ایران
دوشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | ساعت ۰۳:۳۶

آگهی مزایده شهرداری محمود آباد نمونه

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های سی ان جی CNG شهر محمود آباد نمونه
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد امور مالی شهرداری محمود آباد نمونه
  • آدرس ارسال مدارک
m