شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۳۲

آگهی مزایده گاز استان سیستان و بلوچستان

  • برگزاری مزایده انجام خدمات بهره برداری در شهرستان زاهدان و توابع با برآورد ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  • شرایط گواهی امضای الکترونیکی
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره ir ۹۲۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۶۳۸۱۶۳۵۲۸ بانک مرکی
  • تاریخ ارسال مدارک تا ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
  • آدرس خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- زاهدان بزرگراه خلیج فارس
  • آدرس ارسال مدارک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -- حراست شرکت گاز سیستان وبلوچستان
m