شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۳۴

آگهی مزایده شهرداری رودسر

  • برگزاری مزایده اجاره ایستگاه CNG به مساحت عرصه ۱۵۳۰ مترمربع و اعیان ۳۹۳/۶۲ مترمربع (اداری به مساحت ۷۴/۴۲ مترمربع و فنی به مساحت ۳۱۹/۲ مترمربع) واقع در رودسر - میان پشته به مدت سه سال با برآورد ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۱۱۷۸۸۱۳۸۹۰ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۱
  • آدرس خرید اسناد شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری رودسر
m