شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۰۹:۵۴

آگهی مزایده شهرداری رباط کریم

  • برگزاری مزایده بهره برداری تهیه و عرضه گاز طبیعی فشرده در جایگاه سوخت گاز CNG رباط کریم واقع در کمربند شمالی شهر جنب میدان آبشناسان بمدت یک سال
  • شرایط داشتن سابقه کار تایید شده در خصوص بهره برداری از جایگاه سوخت توسط شرکت کننده الزامیست
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی معتبر یا چک تضمین شده دروجه این سازمان یا فیش واریز به حساب ۰۱۰۶۶۲۵۲۰۶۰۰۸ بنام شهرداری نزد بانک ملی شعبه رباط کریم
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد حداکثر ده روز از نوبت دوم
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری رباط کریم واقع در کیلومتر ۳۶ جاده تهران ساوه شهرداری رباط کریم
  • آدرس ارسال مدارک
m