مرجع تخصصی صنعت سی ان جی ایران
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | ساعت ۰۹:۰۹

مزایده شهرداری مهران

  • برگزاری مزایده واگذاری حق بهره برداری (اجاره) جایگاه CNG ورودی شهر مهران از سمت ایلام واقع در میدان شهدا به بخش خصوصی - استان ایلام
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا نقدا به حساب سیبا شماره ۰۱۰۶۶۸۵۴۹۵۰۰۸ نزد بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۲
  • آدرس خرید اسناد شهرداری مهران - سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری مهران
m