شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۲۱:۰۵

مزایده شهرداری روانسر

  • برگزاری مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری روانسر - استان کرمانشاه
  • شرایط ضمانت نامه بانکی یا سپرده شرکت در مزایده - اساسنامه شرکت مجوز بهره برداری و گواهی نامه تایید صلاحیت
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا به حساب ۰۱۰۵۴۳۳۸۹۰۰۰۱ بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک مدت ده روز از ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری روانسر
m