شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۰۸:۴۳

آگهی مزایده شهرداری مشکان

  • برگزاری مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک واحد دبیرخانه شهرداری
m