شرکت آریا صنعت بیستون
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ساعت ۰۶:۰۵

مزایده شهرداری خوانسار

  • برگزاری استان اصفهان- مزایده واگذاری بهره برداری از دو واحد ایستگاه CNG به صورت اجاره بمدت یک سال
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ پیشنهادی به حساب ۰۱۰۵۹۲۲۹۸۶۰۰۵ حساب سپرده شهرداری خوانسار نزد بانک ملی یا چک تضمین شده بانکی یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه محرمانه شهرداری
m