شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۳۵

مزایده شهرداری شهرضا

  • برگزاری مزایده واگذاری اجاره بهره برداری از جایگاه CNG خیابان گاز واقع در خیابان گاز کمربندی - اصفهان
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ نزد بانک ملی
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴/۳۰
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴/۳۰
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۵
  • آدرس خرید اسناد دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی
m