شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۱۴

مزایده شهرداری ملایر

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری از (به صورت الکترونیک) جایگاه سوخت CNG خود واقع در میدان نیروی انتظامی و جایگاه واقع در بلوار کریم خان زند با کلیه تجهیزات و منصوبات موجود به مدت یک سال به شرکت های (حقوقی) - همدان
  • شرایط تاییدیه از شرکت پخش و فرآورده های نفتی
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ پایه کل یکسال واریز به حساب ۱۰/۲۷۶۷۸۳۶/۱ بانک رسالت یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ راس ساعت ۱۰ صبح
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - دبیرخانه شهرداری
m