شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۵۹

مزایده شهرداری مهاجران

  • برگزاری مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت (بنزین و نفت گاز) شهر مهاجران به همراه ۴ واحد تجاری متعلق به جایگاه - استان مرکزی
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد ده روز پس از درج آگهي
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد شهرداری مهاجران در استان مرکزی، شهر مهاجران
  • آدرس ارسال مدارک
m