شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۴۴

بهره برداری جایگاه گاز فرهنگیان_خوزستان

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_سازمان آتش نشانی
  • شرایط مطابق اسناد مزایده
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری آبادان
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری آبادان
m