شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۱۵:۰۲

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم_شهرداری اهواز

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_سازمان اتوبوسرانی
  • شرایط مطابق اسناد مزایده
  • مبالغ مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق اسناد مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق اسناد مزایده
  • آدرس خرید اسناد شهرداری اهواز
  • آدرس ارسال مدارک شهرداری اهواز
m