شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۲۰:۲۵

آگهی مزایده عمومی_جایگاه های CNG شهرداری مهریز

  • برگزاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG
  • شرایط مطابق آگهی مزایده
  • مبالغ مطابق آگهی مزایده
  • تاریخ ارسال مدارک مطابق آگهی مزایده
  • تاریخ دریافت اسناد مطابق آگهی مزایده
  • تاریخ بازگشایی پاکات مطابق آگهی مزایده
  • آدرس خرید اسناد مطابق آگهی مزایده
  • آدرس ارسال مدارک مطابق آگهی مزایده
m